Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование