Мики Маус

Възраст

от 4 до 5 годишна възраст

"Мики Маус"

Групата се състои от 31 деца. Момичетата са 20, а момчетата 11. Екипът на група “Мики Маус” се стреми към създаване на адекватни условия за пълноценно детско развитие, така че детето да бъде спокойно, щастливо и уверено  да навлиза в света чрез игри, познание и творчество. Родителят и учителя да имат специфични отговорности спрямо детето, които са се реализират във взаимно сътрудничество. Осигуряване на условия за равен старт на всички деца, който се основава на индивидуални и възрастови особености. Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на съвкупност от знания, умения, отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование, утвърдяване на доброжелателно и самоуверено поведение при общуване с връстници и възрастни.

Екипът използва игровата дейност за постигане на компетентностите по образователните направления Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии и Физическа култура. 

 

Учители:

помощник - възпитател:

Маша Георгиева

Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие

Разписание

Педагогическо взаимодействие

Други групи

"Малката Русалка"

с учители:
Христина Иванова,
помощник-възпитател:
Даниела Христова

Възраст

от 6 до 7 години

"Детелина"

с учители:
Недялка Илева и Таня Тодорова,
помощник-възпитател:
Донка Стайкова

Възраст

от 3 до 4 години

"Буратино"

с учители:
Валентина Христова и Димитрина Боева,
помощник-възпитател:
Мариана Михайлова

Възраст

от 3 до 4 години

"Слънчице"

с учители:
Доника Иванова и
Стоянка Вълкова,
помощник-възпитател:
Мария Бонева

Възраст

от 5 до 6 години

"Маргаритка"

с учители:
Елена Желева и Златомира Яковлеска,
помощник-възпитател:
Марияна Кирева

Възраст

от 5 до 6 години